تبلیغات
کبوتر پرشی تهران - اصطلاحات کبوتر و کبوتر داری

بوم دار: به کسانی گفته می شود که در استخدام کبوتر دار در آمده  و نگهداری ، نظافت کبوتران ،لانه آنها و نیز هر آنچه که مربوط به کار پرندگان است را برعهده دارد معمولا افرادی قابل اعتماد و با تجربه می باشند

بوم :  ( پشت بام ) به بالاترین جای یک منزل که کبوتر دار بر روی آن بازی می کند و کبوترانش را در آنجا پرورش می دهد و جلد می کند و هوا می کند را بوم می گویند

گرو : به مسابقات کبوتر پرانی گرو گویند

حریف:به کسی که در مقابل پرورش دهنده دیگری قرار گرفته و کبوتران طرف مقال را صید نموده و به او پس نمی دهد می گویند حریف.

داور: به معتمدی وارد به کار پرورش و مسابقه که طرفین برای مسابقه در نظر می گیرند و همگان حرف او را کاملا قبول دارند ومعمولا از پیش کسوتان این رشته می باشند گویند

گنجه : به محل نگهداری کبوتران در تمام سال می گویند جایی ساکت و امن و مجهز به سیستم و تهویه و آفتاب گیر می باشد

خانه تور : مکانی امن برای نگه داری کبوتران کبکی و آفتاب گرفتن کبوتران قلمی در زمستان و در فصولی که مناسب برای پراندن نیست و برای جلو گیری از آسیب و گزند هایی که ممکن است کبوتر را تهدید می کند  ( پرندگان شکاری ، کلاغ و گربه ) گویند همچنین بسیاری از کبوتر دارها در زیر تور کبکی ها را ساز می کنند و تمرین می دهند

سئله: محل فروش کبوتر، وسایل و ادوات ، و انواع دان و دارو و رنگ ، مربوط به نگه داری کبوتر را می گویند.

سئله دار: شخصی که مغازه کبوتر فروشی و پرندگان زینتی دارد  ، کار اصلی آنها خرید و فروش  کبوتر وپرندگان می باشد

جفت کن : به مکانی گویند که امکانات جفت کردن کبوتران در آن فراهم باشد در بسیار از مواقع ( تعداد کم ) چوبی و بسیار زیبا و جدا جدا ساخته می شود

تیپ: به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر به پرواز در بیایند تیپ گفته می شود برای تیپ کردن کافی است چند روز کبوتران را از صبح تا شب بیرون کنید و با هم به پرواز در بیاورید در یک جا هم دان بدهید

تیپ باز:به پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی کبوتران را به پرواز در می اورند تیپ باز می گویند

نقشی باز: به پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی کبوتران را به پرواز در می آورند نقش باز گویند

جلد کردن: تربیت کبوتر برای باز گشت به محل زندگی اش ( لانه، آشیانه ) را جلد کردن گویند

نا جلد : به کبوتری گفته می شود که هنوز راه برگشت به لانه و بوم خود را به درستی نمی شناسد و در صورت به پرواز درآمدن موجب گم شدنش خواهد شد .

ُپر بازی : کبوتری که در پروازش به دفعات زیاد بازی بزند که مناسب برای کبکی بازی نیستند

باخت رفتن : زمانی که کبوتر جلد شده ای به بوم  اصلی اش بعد از به پرواز درآوردن بر نگردد را اصطلاحا می گویند کبوتر باخت رفته و شامل عواملی چون  باد  و باران ، ذات کبوتر ، گرما ،و سرما ، آماده نبودن کبکی و بیماری ، امواج سر گردان رادیویی و ماهواره ای و موبایل  و غیره ...  می باشد

پس آمدن: به کبوتری گفته می شود که پس از چند مدت ، بعد از گم شدن یا هدیه داده شدن و یا فروختن ، دزدیدن به لانه خود باز می گردد و نشانه هوش و قدرت جهت یابی ، وفاداری بالای  کبوتر به لانه اش می باشد

خواب : استراحت دادن به کبوتران را اصطلاحا خواب گویند

کبوتر غریب : به کبوتری که به هر دلیلی وارد کبوتران شما بشود و توسط شما شکار شود را غریب می گویند  این کبوتران حیران و خسته ویا فاقد بام و جلد جای خاص می باشند

کبوتر َهرز : به کبوتری گویند که در جاهای دیگری به غیر از بام صاحبش بنشیند

جای َهرز : به پشت بام ها و نقاط بلندی که در اطراف بام کبوتر باز قرار دارد جای هرز گویند ( هر جای دیگر به غیر از بام خود صاحب کبوتر را جای هرز گویند که معمولا از خانه اش بلند تر می باشد )

ُمفت باز : به پرورش دهنده ای که کبوتران خود را قبل اطمینان کافی از جلد شدنشان به پرواز درآورد

ِپر دادن : به عمل زدن زیر کبوتران پشت دری برای جلب توجه کردن ِپر دادن گفته می شد ( در زمانی که کبوتر غریب روی خانه می باشد و یا جوجه ناجلدی را َپرداده اید و روی خانه در حال پرواز می باشد )

زیر ِپر : به کبوترانی که در زیر پای دیگر کبوتران ِپر بخورند را زیر ِپر گویند که برای جلد جوجه بسیار امری ضروری می باشد

کول :  به معنای دفعه و بار است و در اصطلاح کبوتر داران هربار که کبوتران به پرواز در آیند می گویند یک کول پریده اند.

تودهنی : جلو گیری کردن از نشستن کبوتربرای ساز شدن و تربیت شدن  بعد از پرش را گویند که کاری تخصصی می باشد و در مواقعی موجب خراب شدن کبوتر ( هرزکردن کبوتر ) نیز خواهد شد

قِل و واقِل : به جوجه کبوترانی که از سر شادابی حرکاتی نمایشی در آسمان انجام می دهند می گویند قل و واقل می کنند و ارتفاعشان را تغییر می دهند

کبوتربند شده: به کبوترانی که از زیاد بازی کردن و پشتک زدن ،دیگر قادر به پرواز نباشند ودر مواقعی حتی آنقدر شدت دارد که در کوچه و خیابان نیز می افتند

بازی دار:  کبوترانی که درآسمان پشتک می زنند را بازی دار گویند

جا کردن : اصطلاحا به هدایت کردن کبوتران به داخل گنجه را جا کردن گویند

جا خواب : به کبوترانی که مدت زیادی را درقفس و یا جفت کن باشند و به خصوص جوجه هایی که مدت زیادی را بخورند و بخوابند و هوا  نشوند از بارزترین نشانه کبوتران کهنه جا خواب سفت نبودن تیزهای این کبوتران و سنگینی خاصی که در زمان به پرواز در آمدن بسیار بارز می باشد

ساخته شدن: وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به آمادگی جسمی برسد می گویند ساخته شده است.

کبوتران ساز شده : کبوترانی هستند که به موقع کبک شده و به پرواز در آمده و الان آماده برای پرش نهایی در روز گرو می باشد که می گویند کبوترسازشده

ُقرص بازی کردن : وقتی کبوتر نمایش هوایی خود ( پشتک  زدن ) را به طور کامل و صحیح انجام دهد می گویند قرص بازی می کند باید از فاصله چند متری صدای بازی زدنشان را بشنوید کاملا صدادار باشد.

َرم کردن: وقتی که کبوتر بر اثر دیدن حیوان شکاری مانند عقاب ، کلاغ و... یاشنیدن  صدای بلند ناهنجار به پرواز در آمده و بی اختیار به این طرف و آن طرف بپرد می گویند کبوتر َرم کرده است.

قوش بازی : در زمانی که کبو تران مورد حمله قوش ، قرقی ، شاهین و یا عقاب ، قرار گیرند تو هم می پیچند و حرکاتی عجیب انجام می دهند که به این پیچیدن شان قوش بازی می گویند اصولا یکی از عوامل تیپ شدن کبوتران ، و تو هم رفتن آنها ،همین پرندگان شکاری می باشند

کبوتر کت گرفته : به کبوتری که بر اثر بیماری و یا بی احتیاطی کبوتر دار و خواب دادن بی موقع و غیر کارشناسی به کبوتران و یا آب دادن به کبوتران کبکی بعد از پرش های طولانی  یک یا دو کتش خشک شود و قادر به پریدن نباشد برای جلو گیری از این مشکلات در موقع خواب دادن به کبکها آوردن آنها در زیر تور امری ضروری می باشد که بسیاری از دوستان  از آن غافلند و به تمارین زیر تور اعتقاد ندارند و بارها هم متذکر شدند که بسیار اشتباه می باشد و باید هوشیار باشید 

 قلم کردن: کبوترانی که توسط  مربیشان  شاه پرهای آنها ،  قیچی و یا کشیده شود را قلم کردن می گویند

تخت شدن (تخت): رشد کامل بال و دم کبوتر را تخت شدن می گویند

ُدم ُکل: به کبوتری که دم آن قیچی و یا کنده شود را دم کل گویند.َ

دم فاق: به دم کبوتری گفته می شود که یک یا دوعدد و یا بیشتر، از پرهای دمش در وسط دو شاخه باشد قدیمی ها می گویند ، نشانه زور کبوتر می باشد .

کت : به بال کبوتران اصطلاحا   َکت  یا دست هم گفته می شود

تو لک رفتن: معمولا کبوتر یک بار در سال تمام پر هایش می ریزد و پر نو در می آورد که اصطلاحا به آن دوران ، دوران تو لک رفتن می گویند در این دوران کبوتر نباید جفت شود وبه پرواز در بیاید و تغذیه اش باید مناسب و مقوی باشد

َپر شیر: به پری می گویند که هنوز انتهای ساقه آن خشک نشده باشد و خون در آن موجود باشد

موچ پا ( موش پا ): به کبوترانی گویند که در ساق پاها یشان پر روییده باشد

قیچی : به عمل چیدن پر کبوتران قیچی می گویند و به این کبوتران کبوتران قیچی می گویند

عمل پر بستن: کبوترانی که هنوز لانه را به درستی نمی شناسند و نبایستی پرواز کنند ، پرهایشان را به وسیله نخی محکم زنجیری بسته می شود ( تا زمانی که تربیت شوند و لانه را یاد بگیرند) و گاهی هم از سنجاق برای این کار استفاده می کنند که کار نادرستی می باشد

تو فاق کردن : یعنی پرشماره 5،4،3 کبوتر را چیدن البته به سمت داخل نه بیرون ( بال کبوتر را را که باز کنید به بلندترین پر بالش تیزی شماره 10 می گویند و به داخل بشمارید و به اعداد بالا که رسیدید آن را قیچی کنید مثلا ممکن است 1یا  2 تا از تیزهای کبوتر افتاده باشد و جایش یا خالی باشد و یا شیر باشد که باید آن را در شمارش حساب کنید و ازآن نگذرید ) علت اینکار کم زور کردن کبوتر در بعضی از فصول سال می باشد

تو فاق بستن : یعنی پرشماره 5،4،3  را به صورت زنجیری بستن البته شمارش به صورت بالا باید انجام شود

شاه َپرها : به پرهای اصلی کبوتر که تعداد آن 10 عدد می باشد گویند و از بیرون به سمت داخل باید شمرده شود به ترتیب و با فاصله ای خاص روی همدیگر قرار می گیرند

َحرومی ها : کبوتر شامل 10 شاه پر اصلی می باشد وبه ما سوای آن شاه پرها حرومی نیز می گویند

بیخ کول ها ( رو پر ): به پرهای روی شاه پرهای اصلی بیخ کول گویند که در زمان کبک کردن باید کشیده شود

َپر کور شده : به پر شیری که کشیده شود و جای آن پری دیگر روییده نشود را پر کور شده گویند البته در مواقعی بعضی از کبوتران بعد از تو لک رفتن پرهای کورشده شان ممکن است دوباره رشد کند بیشتر در مورد کبوتران جوان و جوجه صدق می کند

َپس کبوتر : به محلی که ازآنجا پر دم رویده باشد را پس کبوتر گویند

سر َپر : به کبوترانی که پس از کشیدن پرهایشان و رشد مجدد آن قبل از رسیدن کامل پرها به اندازه ای که بتواند پرواز کنند می گویند سر َپر شده است.

بیخ ُدم ها : به پرهای روییده شده در زیر و روی دم کبوتر بیخ دم می گویند

َپس کبوتر : به محلی که ازآنجا پر دم رویده باشد را پس کبوتر گویند

کنار در کردن:هر کبوتری که به سن بلوغ رسیده  پر دهم ( بلند ترین پر کناری ) که بلند ترین شاه پر بالش هست را نیز می اندازد و بدین ترتیب بلوغ کامل حاصل شده که در اصطلاح به این گونه کبوتر ها  کنار در کرده می گویند

چند پری : از کجا می شه فهمید جوجه چند پری از جایی که وقتی بال کبوتر را که باز کنید جای تیزه خالی و در حال رشد را ببینید پر چندم مثلا از داخل بعد از حرامی ها اولین پر شروع می شود الی پر پنجم که می گویند جوجه مثلا سه پری یا چهار پری و به پر ششم که می رسید کمی متفاوت می شود ، مثلا می گویند 4 پر به کنار ه یعنی چهار تا پر دیگر برای انداختن و از کنار در رفتن دارد یا 3 پر کناره

غلط انداز : پرهایی که دور از چشم پرورش دهنده در بال های کبوتران رشد کرده باشد و موجب شود پرنده بی اختیار به پرواز درآید و در مواقعی باعث گم شدن کبوتران نیز خواهد شد که اصطلاحا غلط انداز می گویند البته با وجود تور بر روی بام دیگر این مشکلات به وجود نخواهد آمد و پرهای تمام کبوتران تخت خواهد بود و در صورت به پرواز در آمدن به کوچه و خیابانها نخواهند افتاد .

َکبکی : به کبوترانی گفته می شود که بال و پرهایشان را کشیده ایم وآنها  برای انجام مسابقات آماده می کنیم 

خال : به پرهای رنگی روی بدن کبوتر خال گویند و این خالها هر رنگی که باشد کبوتر را به همان رنگ نسبت می دهیم  مثلا اگر رنگ خالهای کبوتری  قرمز باشد آن را خال قرمز می نامند

نقش : به طرح و نوع رنگ آمیزی و ترکیب آن روی بدن کبوتر نقش می گویند

مایه کبوتر: به کبوترانی که برای جفت گیری و ازدیاد نسل در نظر گرفته می شوند ونتیجه سال ها مرارت و زحمت هستند را مایه کبوتر می گویند

مایه گیر:به کبوترانی که به ارتفاع زیاد را تجربه و پرواز می کنند و بالا می روند می گویند مایه گیر شده است.

مایه: بالاتر از میان مایه و بالاترین جایی که کبوتر در آسمان خود را می رساند را مایه گویند و بهترین کبوتران، کبوترانی هستند که خود را به سرعت به این منطقه برسانند البته برای ساعت آوردن ، بسیار خنک و مناسب پرواز در تیر ماه می باشد

میان تو:به کبوترانی که در ارتفاع متوسط پرواز می کنند می گویند به میان تو رفته اند.

میان تو سنگین:به کبوترانی که در اسمان به علت ارتفاع زیاد سو سو می زنند می گویند به میان تو سنگین رفته اند.

تنگ بام: به نزدیک بام تنگ بام گفته می شود کبوتر با ورود به این منطقه را می گویند تنگ بام آمده

نما پریدن : به کبوترانی که در جلوی چشمان پرورش دهنده بپرند را می گویند نما می پرد.

گراز پری (تیز پرواز ):به پرشی می گویند که کبوتر به فاصله اندکی از بام خیلی تیز به جهات مختلف پرواز کند این کبوتر به صورت عمودی بالا و پایین نمی پرد بلکه حرکتش افقی می باشد به این علت از این اسم استفاده شده که گراز حرکتی به این شکل دارد تیز به یک طرف مانند یک تیر رها شده بدون تغییر در جهت حرکت می کند و کسانی که به خصوص در باغات پرتقال دزفول با این گرازها بر خورد داشته اند خوب این موضوع را درک می کنند معمولا آنها را شکار می کنند تا به محصولاتشان آسیب نرساند چون بدون تغییر در یک جهت حرکت می کنند و اگر مانعی سر راهشان باشد با آن بر خورد می کنند و در باغات مانعی جز درخت وجود ندارد و با برخورد به این درختان پر محصول محصولاتشان بر روی زمین می ریزد  و از بین خواهد رفت این یک مثالی برای روشن شدن این نام گذاری بود این کبوتران نیز بعد از به پرواز در آمدن بدون تغییر در جهت به یک سمت خاص حرکت می کنند  و ساعتها در ارتفاعی کم به پرواز در می آیند 

کبوتر پنجه دار : کبوتران بسیار خوب و پرشی را شامل می شود که زمانی که برای نشستن از بلندی به پایین می آیند هی مدام  پنجه می کنند هی پایین و بالا می کنند تا بنشینند و این کار را به دفعات انجام می دهند البته با تعدادی از کبوتران پنجه دار غیر پرشی می توانید ، خوب غریب گیری کنید با کیش کردن و دست دست کردن های  پیاپی و پنجه کردنهای مداوم  به خوبی توجه کبوتران غریب را به خودشون جلب می کنند

میل بازی : کبوتران در هنگام بازی به صورت عمودی بازی کنان به سمت بالا حرکت می کنند و بازی می زنند که اصطلاحا به این مدل بازی زدن میل بازی می گویند این کبوتران همیشه در تهدید شکار شدن می باشند

استیل :  به قد و قواره کبوتر ، که ظاهری می باشد و قابل رویت و مشاهده است ، استیل یا فرم می گویند این استیل در شناخت کبوتران پرشی امری تخصصی می باشد و با تجربه بسیار قابل تشخیص و رویت می باشد   

چشم تا به تا: به کبوترانی که هر چشمشان یک رنگ نباشد و رنگ دو چشمش متفاوت باشد مثلا یک چشم زرد و  چشم دیگرمشکی باشد

چشم چغر:به کبوترانی گفته می شود که چشمانی بین زرد و قرمز داشته باشند.

چشم خروسی:به کبوترانی که چشمانی به رنگ خروس و قرمز دارند اطلاق می شود.

جوجه قلمی : به جوجه ای که از جوجگی بدون اینکه پرواز داده شود قلم شود که خود شرایط خاص خودش را دارد

کبوتر ُمفلق : به کبوترانی که بین سنین جوجگی و بزرگ سالیند مفلق می گویندو هنوز نر وماده بودنشان معلوم نمی باشد .

 کبوتر حمال: به کبوتری  که روی تخم کبوتران دیگر بخوابد وجوجه کبوتر دیگری را بزرگ کند گویند ،البته به دلایلی خاص این کار صورت خواهد گرفت  که بعدا با رسیدن به مبحثش راجع به ان صحبت خواهیم کرد و شرایطش را بازگو می کنم

کبوتر پشت دری: به کبوتر و یا کبوترانی گفته می شود که قدرت پروازی خیلی پایینی دارند  و فقط برای جلد کردن و غریب گیری انواع دیگری از کبوتران استفاده می شوند ، این کبوتران اغلب در بیرون از لانه و پشت در قفس و یا در زیر تور روزشان را به شب می رسانند دان این کبوتران بسیار کم و پیمانه می باشد و اصولا نباید از جای دان و جای آب کبوتران زیر طاق ،آب و دان بردارند

وَِ شویی : به کبوتری که هیچ جا را برای سکونت انتخاب نمی کند و دائم در حال تغییرباشد  و زندگی را باری به هر جهت می گذراند و نیز در حد بسیار پایینی از مرغوبیت است از این کبوتران نباید تولید مثل کرد و در خالهای متفاوتی موجود است .

خوش سو: به کبوتران بلند پروازی  که بسیار زود به لانه عادت نموده و لانه را سریعا شناسایی می نمایند خوش سو می گویند.

ذات کبوتر : اصل و ریشه و شناسنامه کبوتر که برهوش ، ساعت پرش آن تاثیر مستقیم دارد

جفت دهن خورده: به جفتی گویند که پس از جوجه کشی جوجه های آنها مانند والدین ساعتی و یا حتی بهتر از آنها پرواز کنند این جفتها با ساعتهای بالا قیمت ندارند این کبوتران باید حد اقل  تا  5 سال ساعتهایشان را حفظ کنند و پرشها و رکورد های قابل قبولی را کسب کنند ولی در مورد ساعتهای بالای 8 ساعت قضیه کمی متفاوت بهتر است به 2 الی 3 سال نیز اکتفا کنید چون این ساعتها را هر کبوتری از روی سرخوشی و یا با دوپینگ هم کمتر دیده شده در تیر ماه بزند گول انسانهای سود جو را نخورید و این کبوتران دست کسی که پرورش یا بند هیچ وقت به فروش نمی رسند و حتی امانت نیز دست کسی داده نخواهند شد و این جفت ها حاصل چندین سال تجربه و نبوغ پرورش دهنده می باشد الا اینکه یک ایرادی داشته باشد که بعدا بپرسید در یک فرصتی خاص به این مبحث هم بپردازیم که کبوتران دهن خورده ممکن است چه ایراداتی داشته باشند که صاحبان آنها را بفروشند و یا امانت بدهند

دان گیری: به عمل دان دادن به کبوتران که روزی یک بار می باشد

کلنگی : به کبوتران نرو ماده ای  گفته می شود  که نزدیک به تخم گذاری هستند و نر مانند کلنگ بر سر ماده می زند و دائم دنبالش می کند در این زمان کبوتر نر غریب را برای جلد کردن  به پرواز در می آورند و در جلد کردن کبوتران غریب بسیار امری مهم و ضروری می باشد .

قو زدن : کبوتران نر در هنگام جفت خوردن و مستی کردن از خودشون صدایی خاص در می آورند که به آن قو زدن گفته می شود

َکلک: به تشت زیر نر و ماده  َکلک می گویند که در آن تخم می گذارند و جوجه هایشان را بزرگ می کنند

کِرِ هَم:به جوجه های یک کلک که شبیه و هم سن و سال هم هستند کر هم گویند.

جفت کردن ، تن کردن : کبوتر نر و ماده ای را که بعد ازآماده شدن و از کنار در رفتن  در کنار یکدیگر قرار گیرند را تن کردن گویند و در صورت عادت کردن به یکدیگرمی گویند کبوتران جفت شده اند 

جا گرم کردن : ماده بعد از جفت  شدن و تن خوردن در لانه خود روی کلک خود می خوابد و مشغول جا گرم کردن می شود البته نر نیز به آن در این کار کمک می کند که خود از مراحل اولیه برای  تخم گذاری می باشد

 َمستی : کبوتر نر و یا ماده ای که آماده جفت کردن باشند اصطلاحا شروع  به مستی می کنند در مواقعی اگر تن نروند نر ها با نر ها و ماده ها با مادها جفت می خوردند و ماده ها شروع به تخم کردن می کنند و نر ها با جف گیری پیا پی ازنطفه خواهند رفت

 

تخم کبوترگرفته شده: در زمانی که تخم در زیر کبوتران رنگش تغییر کند کمی تیره می شود اما نه کدر توجه کنید که در صورت براق نبودن و کدر بودن تخم خراب می باشد این روند بستگی به گرمی و سردی هوا نیز دارد از 4 روز تا یک هفته نطفه بسته می شود و تخم کبوتر رنگش تغییر می کند البته اگر شکی داشتید که آیا این تخم ها گرفته یا خیر پیشهاد می کنم تا آخرین روزها  که معمولا  20 الی 21  روز تخمها را خودتان نه سوراخ کنید و نه باز کنید بعد از گذراندن این روزها اگر شکی داشتید و سوک نزد می توانید تبدیل به یقینش کنید

تخم برگردون : در زمانی که یک جفت جوجه هایش را باز کرد بعضی جفتها حدودا دو هفته بعد تخم می کنند که آن تخم را تخم برگردون می گویند بعضی ها آن را سو راخ ،در مواقعی حمال و یا به دوستا نشان کادو و یا دست نمی زنند تا تخم های مجدد را باز کنند بعضی از کبوتران نیز تا زمانی که جوجه ها شان دان نخورند تخم بعدی را نمی گذارند همه این ها بستگی به شناسنامه جفت دارد

کبوتر از تخم رفته : کبوتری که به علت پیری و یا کمبود کلسیم ( ویتا مین ها ) و یا شکستن جناقش و یا ابتلا به بیماری خاصی  ازتخم برود ممکن است با تقویت آن دوباره  به تخم آید و یا در مواقعی به دلایل خاص ( شکستن جناق ) دیگر هیچوقت تخم نکند

 

ُسوک زدن : در آخرین روزهای خوابیدن کبوتران روی تخم در زمانی که جوجه در درون تخم رشدشان کامل شده از داخل فشاری به قشای سخت تخم ها می آورند و باعث ترک خوردن قسمتی از تخم می شوند و محفظه ای برای تنفسش ایجاد می کنند که به آن ترک سوک می گویند یادتان باشد مبادا تخم را خودتان باز کنید در بیشتر مواقع باعث مرگ جوجه ها می شود

نی بندی : به چوبهایی که در قفس نصب می شوند تا کبوتران بتوانند به راحتی بر روی آنها نشسته و استراحت نمایند اصطلاحا نی بندی می گویند کبوتران در جوجگی جایی را بر روی این نی بندی انتخاب می کنند و در صورت جابجا نشدن تا اخرعمرشان بر روی همان نی می خوابند و به هیچ وجه ازآنجا نقل مکان نخواهند کرد .

 دون سور : به جوجه هایی گفته می شود که در دوران جوجگی توسط والدین خوب تغذیه نشده و آب و دان مناسب به آنها داده نمی شود غالبا ریز و خیلی نحیف می باشند در خیلی اوقات در جوجگی مبتلا به بیماری های مختلفی نیز خواهند شد

جوجه یاهو : به جوجه هایی که سرکش باشند و بدرد نخور یا هو گویند

جوجه گلسرخی : معمولا به جوجه های  بزرگ شده در فصل بهار جوجه گل سرخی می گویند

 نیو کاسل : بیماری خطرناکی است که کبوتر را مبتلا می کند به انسان قابل سرایت نمی باشد از بارزترین علائم آن پیچیدگی گردن کبوتر و اسهال سبز رنگ و فلج شدن پا و بال در کبوتران  البته به سرعت نیز اپی دمی (همه گیر) می شود

 واکسینا سیون کبوتر : کبوتران را هم همانند انسانها معمولا سالی دوبار واکسن می زنند این واکسن شامل دو آیکون نیوکاسل و آنفولانزا می باشد که درعضلات زیر سینه و گردن کبوتر تزریق می شود اگر واکسن مستقیما وارد گردش خون شود موجب مرگ در کبوتران خواهد شد پیشنهاد می کنم این کار توسط افراد با تجربه انجام گیرد

انگل ُجرب : اگر به درستی به ساقه های اصلی و پرهای بدن کبوتر توجه کنید نوعی حشره جاندار به طول 2الی 3 میلی متر در میان ساقه ها رشد می کند و تا ثیرنامطلوبی بر روی ساقه ها می گذارد و چاره اش برای از بین بردن  همان آبتنی و آفتاب گرفتن یومیه کبوتران و آفتاب گیر بودن گنجه ها و نظافت به موقع می باشد

سگ مگس : به مگسی که در میان پرهای کبوتر می چرخد و در بدن آنا زیست می کند و بسیار سمج می باشد و حتی در زمان پرش نیز از کبوتر جدا نمی شود را سگ مکس گویند و البته برای کبوتر تعداد اندکش مضر نیست بلکه مفید هم می باشد اما چون عاملی استرس زا می باشد باید در تیر ماه به خوبی رشد شان را بتوانید در روزهای پرش مهار کنید درآینده یادآوری کنید تا به امید خدا بیشتر در موردش صحبت کنیم

 َکم دان گرفتن : یعنی طوری کبوتر را تغذیه کنید که گشنه باشد این گشنگی باید به صورتی باشد که دچار بیماری و ضعیفی در کبوتر نشود

چاق دان : کبوتران را طوری تغذیه کنید که حتی قدرت برداشتن یک عدد دان را در یک وعده غذایی نداشته باشند به این صورت که دان را در جلوی کبوتر قرار داده و باقی مانده آن را جمع آوری کرد که بنده این کار را به صلاح کبوتران نمی دانم چون بعد از برداشتن آب دانه ها حجیم شده و موجب برگرداندن دان خواهد شد و در مواردی کبوتران مدتی بعد از برداشتن آب دان را بالا می آورند به خصوص در مواقعی که کبوتران با دانه های سنگین تغذیه شوند پس بیشتر دقت کنید

از رو دان رد کردن :  به صورت پیمانه به کبوتران دان دادن را از روی دان رد کردن گویند 

رودان کردن : به حرکت درآوردن کبوتران گشنه را با دانه ریختن به جاهی مختلف پشت بام ( روی گنجه و یا کف بام ) گویند که باید با یک صدای خاص انجام شود و به کبوتران اموزش داده شود

جای دان : باکس چوبی و یا آهنی مخصوصی می باشد که دان کبوتر را در آن قرار می دهند البته برای جفتها اگر به صورتی  باشد که فضله داخلش نیفتد بهتر می باشد

 جای آبی : به جای آب کبوتران جای آبی می گویند که سفالی و لعاب دار است و آب را در تابستان خنک نگه می دارد پیشنهاد می کنم به دوستان حتما داخل و خارج آن از رنگ لعابی پوشیده شده باشد

 نشان کردن (مُهرکردن ): کبوتران پروازی را هنگام پرواز برای شناسایی بیشتر در آسمان یا زمین علامت گذاری می کنند و به این عمل نشان کردن می گویند. معمولا بارنگ خاص و مخصوص این کار را انجام می دهند و بیشتر در تیر ماه انجام می گیرد .
طبقه بندی: مطلب کبوتر،

تاریخ : سه شنبه 1393/12/19 | 22:05 | نویسنده : حسین محمدی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
Google Pagerank, SEO tools
امکانات وب  • کریستیانو